Chào mừng năm học mới 2021-2022 - Năm học đầu tiên thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở khối 6.

Điện thoại: 0837946041

Hiệu Trưởng

Cao Thị Ngọc Hân
Cao Thị Ngọc Hân

Ngày sinh: 9/11/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TP.HCM

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02837946041

Điện thoại riêng: 0961856474

Email liên lạc: ctnhan.cuchi@hcm.edu.vn

Phó Hiệu Trưởng

Võ Thanh Bình
Võ Thanh Bình

Ngày sinh: 18/1/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bến Tre

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: P. Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 02837946041

Điện thoại riêng: 0984557155

Email liên lạc: vtbinh.cuchi@hcm.edu.vn

Nguyễn Thị Thắm
Nguyễn Thị Thắm

Ngày sinh: 15/5/1972

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TP.HCM

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: P. Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 02837946041

Điện thoại riêng: 0397758228

Email liên lạc: thamthitran2@gmail.com